Danh hiệu - Cấp bậc nhân vật được tính như sau:

  • Nếu chưa xuất hiện Đại Nguyên Soái thì Cấp bậc sẽ phân chia theo Mức Reset
  • Nếu Đại Nguyên Soái đã xuất hiện thì Cấp bậc sẽ phân chia theo TOP BXH chung


Mức Reset TOP Cấp bậc
nhỏ hơn 50 lần Theo mức Reset Tân Binh
51 đến 70 lần Theo mức Reset Học Viên
71 đến 90 lần Theo mức Reset Binh Bét
91 đến 110 lần Theo mức Reset Binh Nhì
111 đến 130 lần Theo mức Reset Hạ Sĩ
131 đến 150 lần 336->435 Trung Sĩ
151 đến 170 lần 266->335 Thượng Sĩ
171 đến 190 lần 206->265 Chuẩn Úy
191 đến 210 lần 156->205 Thiếu Úy
211 đến 230 lần 116->155 Trung Úy
231 đến 250 lần 86->115 Đại Úy
251 đến 270 lần 61->85 Thiếu Tá
271 đến 290 lần 41->60 Trung Tá
291 đến 310 lần 26->40 Đại Tá
311 đến 330 lần 16->25 Chuẩn Tướng
331 đến 350 lần 11->15 Thiếu Tướng
351 đến 370 lần 7->10 Trung Tướng
371 đến 390 lần 4 -> 6 Thượng Tướng
391 đến 399 lần 2 vs 3 Đại Tướng
400 lần 1 Đại Nguyên Soái

Bạn có thể tự chọn cho mình một Danh Hiệu của riêng bạn tuy nhiên bạn sẽ phải mất 1 khoản chi phí cho Danh Hiệu đó với chi phí là 50.000 đ/tháng.